CRYPTOBOTANYKiller plants, mysterious plants, strange vegetation